Seminár Mesiace a Čísla v Prešove

« Kalendár

30. augusta 2022, 09:00
Divadlo VIOLA, Prešov

„Seminár bol úžasne tvorivý a veľmi hravý. Najlepšie bolo, že som všetko zažila aj aktívne a nie ako pasívna poslucháčka.”

„Super seminár, najlepší lektori, veľmi obohacujúce a zaujímavé spôsoby výučby.”

 

Reč je o vzdelávacom seminári Mesiace a Čísla, ktorý lektorsky vedú Tomáš Boroš a Ivan Šiller, skúsení pedagógovia a klaviristi. V podobných superlatívoch sa vyjadrovali desiatky učiteľov a učiteliek hudby po celom Slovensku, ktorí v minulosti tieto vzdelávacie aktivity absolvovali.  

 

Dátum: 30 august 2022

Rozsah: 9:00 – 12:30, prestávka na obed

Miesto: VIOLA, Tkáčska 6507/2, 080 01 Prešov

 

MESIACE a ČÍSLA

Zbierky  hudobno edukačných aktivít Mesiace a Čísla vychádzajú z hudobno pedagogických koncepcií C. Orffa a Z. Kodálya. Jednotlivé aktivity v syntéze triády reč – pohyb – hudba rozvíjajú hudobné schopnosti – najmä sluchovo-percepčnú, rytmickú, intonačnú, auditívno-motorickú, hudobnú pamäť a predstavivosť. Smerujú k elementárnej hudobnej tvorbe (improvizácii a kompozícii).  Názvy jednotlivých mesiacov roka a čísla od jeden do dvadsať tvoria materiál na rytmizovanie, pohyb, intonáciu a pochopenie fungovania hudobnej štruktúry. Metodický materiál je vhodný pre zbormajstrov detských zborov ako aj pre učiteľov hudobných predmetov ZŠ a ZUŠ (hudobná výchova, hudobná náuka, spev, možno ju adaptovať aj na určité aspekty nástrojovej hry). Práca s rečou umožňuje navyše najrozličnejšie medzipredmetové vzťahy (anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika, prvouka a iné.), metodika môže tak byť inšpiráciou aj pre učiteľov nehudobných vyučovacích predmetov.

Podujatie sa koná v rámci projektu Celoročná činnosť InMusic, ktorý podporil z verejných zdrojov ako hlavný partner Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu. S podporou SOZA. Mediálnymi partnermi sú Hudobný život a Opera Slovakia. Partnerom je Superar Slovakia.