Projekty

Interpretácia

PIANO 20/21

iniciátor, interpret

Cyklus sólových klavírnych recitálov predstavuje slovenských a svetových skladateľov a skladateľky 20. a 21. storočia. Premiéry mladých autorov a autoriek, ich dialóg s klasickou tvorbou. Projekt objavuje menej známe skladby, konfrontuje domácu tvorbu so zahraničnou, prináša nové zážitky s hudbou.

Naštudovanie diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

Cluster ensemble

- spoluzakladateľ, umelecký riaditeľ, od roku 2009

interdisciplinárna umelecká skupina Cluster ensemble vznikla v roku 2009 okolo kľúčovej postavy slovenského hudobníka Ivana Šillera. Všetko to začalo slovenskou premiérou skladby Six Pianos od Steva Reicha v bratislavskom obchode s klavírmi. Voľné zoskupenie hosťujúcich umelcov sústredených okolo umeleckej dvojice Šiller a Király odvtedy pravidelne koncertuje na domácich a zahraničných pódiách. Súbor sa venuje predovšetkým interpretácii diel súčasných skladateľov a hudobných osobností 20. storočia, autorským projektom posúvajúcim hranice umeleckej interpretácie a edukačným projektom. Do dnešného dňa so súborom spolupracovalo takmer päťdesiat hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov a ďalších umelcov z Európy a USA. Ich debutový album Cluster ensemble Plays Philip Glass vyšiel v júni 2016 slovenskom vydavateľstve Hevhetia a americkom vydavateľstve Orange Mountain Music.
Album bol dvakrát nominovaný na cenu Nadácie Tatra Banka, na cenu Radio_Head Awards a Krištáľové krídlo.

 

Cluster Ensemble

Ensemble Ricercata

- zakladateľ, umelecký riaditeľ, od roku 2010

Ensemble Ricercata je súbor, ktorý sa venuje interpretácii komornej hudby so zameraním na tvorbu skladateľov 19. a 20. storočia a súčasnú hudbu. Vznikol v roku 2010, jeho zakladateľom a umeleckým vedúcim je významný slovenský klavirista, pedagóg a organizátor hudobného diania Ivan Šiller. Stálymi členmi súboru sú Helga Varga Bach (soprán), Milan Paľa (husle, viola) a Ronald Šebesta (klarinet), ku ktorým sa pravidelne pridávajú Tomáš Boroš (klavír), David Danel (husle), Balázs Adorján (violončelo), Andrej Gál (violončelo) a Veronika Vitázková (flauta), a iní. Výrazným obdobím pre Ensemble Ricercata boli roky 2014 a 2015, kedy súbor vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu realizoval koncerty s mottom „Stretneme sa na pódiu“ ako rezidenčný súbor Rádia Devín. Projekt Rezidenčný súbor Rádia Devín – Ensemble Ricercata bol v roku 2015 nominovaný na cenu Radio_Head Award v kategórii „Hudobný počin roka 2014“. Spoločným menovateľom všetkých koncertných dramaturgií Ensemble Ricercata je ich inovatívnosť a ucelenosť, ktorá divákovi prináša možnosť vnímať hudbu v širšom kontexte. V repertoári súboru sa nachádzajú celosvetovo známe diela komornej hudby v špičkovej interpretácii, pre súbor je ale dôležité objavovať a na koncertné pódiá prinášať menej poznané a o nič menej výnimočné skladby.

Ensemble Ricercata

VENI ensemble

- člen od roku 1996

VENI ensemble vznikol na sklonku roka 1987 z iniciatívy nadšencov z radov skladateľov a interpretov (v tom čase prevažne študujúcich na Vysokej škole múzických umení v Bratislave), ktorých spájala túžba po hľadaní a slobodnom vyjadrovaní vlastných názorov a postojov prostredníctvom hudby. Základom otvoreného zoskupenia hudobníkov je niekoľko stálych členov, ktorí si na spoluprácu prizývajú podľa potreby ďalších (takto sa za 20 rokov existencie v súbore vystriedalo úctyhodné množstvo viac ako 180 slovenských a zahraničných hudobníkov). Ťažisko aktivít VENI ensemble predstavujú najmä koncerty na domácich a zahraničných festivaloch súčasnej hudby, ale súbor tiež sporadicky nahráva pre domáce a zahraničné médiá.

Veni

Prague Modern

- člen od roku 2010

Prague Modern je flexibilný ansámbel, členovia ktorého patria k špičke mladej českej interpretačnej scény. Od sólových recitálov cez malé komorné zoskupenia až po menšie orchestrálne súbory Prague Modern garantuje nadšenie a zároveň skúsenosť v oblasti interpretácie súčasnej hudby, unikátnej na českej scéne. (zdroj: Prague Modern)

Prague Modern

Galéria hudby

- iniciátor, dramaturg a odborný garant, 2006 – 2011

Cyklus komorných koncertov v Nitrianskej galérii, Nitra.

 

https://nitrianskagaleria.sk/event/galeria-hudby/

Vzdelávanie

SUPERAR Slovensko

- umelecký riaditeľ, od roku 2015

Superar je európska iniciatíva podporujúca prítomnosť hudby a umenia v každodennom živote detí a mladých ľudí. Pôsobí pod záštitou Wiener Konzerthaus, Viedenského chlapčenského zboru a Caritas Viedenskej arcidiézy. Superar ponúka vzdelanie najvyššej kvality, ktoré posilňuje mladých ľudí a podnecuje ich entuziazmus. Je založený na rovnosti príležitostí, rešpektujúcom spolunažívaní a sociálnej integrácii. SUPERAR Slovakia je členom SUPERAR od roku 2013.

Superar

VENI ACADEMY

- iniciátor, spolutvorca a výkonný riaditeľ, od roku 2010

VENI ACADEMY je medzinárodný umelecko-vzdelávací projekt, ktorého dlhodobým cieľom je zapojiť stredoškolských a vysokoškolských študentov do interpretácie hudby po roku 1950. Iniciátormi tejto myšlienky sú Marián Lejava, Daniel Matej a Ivan Šiller (kľúčoví členovia VENI ensemble). Ich snaha je prirodzeným vyústením vlastného mnohoročného umeleckého aj pedagogického pôsobenia v oblasti súčasnej hudby, ich úsilia o jej propagáciu, ako aj vytvorenie dôstojného prostredia pre jej existenciu na Slovensku a v zahraničí. Projekt sa skladá z troch hlavných častí: sústredenie – nácviky, koncerty a nahrávky CD.

Veni Academy

New Music for Kids and Teens

- iniciátor a spolutvorca, od roku 2010

Cieľom projektu New Music for Kids and Teens je zapojenie detí z celého Slovenska do aktívneho poznávania súčasnej hudby. Zámerom je priniesť súčasný hudobný jazyk aj na najnižší stupeň špecializovaného hudobného vzdelávania na Slovensku – ZUŠ, aktívne zapojiť deti a mladých ľudí do realizácie nových partitúr a získať nových poslucháčov a interpretov súčasnej hudby. Projekt sa skladá z troch hlavných častí: voľne dostupnej online databázy skladieb súčasných skladateľov, seminárov pre pedagógov a koncertov. Na koncertoch účinkujú deti a mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí interpretujú skladby z online databázy.

New Music For Kids and Teens

SoundOrchestra

- tvorca a lektor od roku 2014

Viacdňový workshop pre deti, ktorého vyustením je spoločný koncert – performance. Hlavným zámerom projektu je tvorba vlastných grafických partitúr a video partitúr a ich spoločná interpretácia. Koncert je doplnený partitúrami Milana Adamčiaka, Monogramistu T. D a Fera Királya.

SoundOrchestra

D3 – občianske združenie

- mentor pre stredoškolských študentov, od roku 2015

Názov občianskeho združenia D3 vyjadruje úsilie združenia podporovať rozvoj osobnej identity a poslania ľudí vo fyzickej, duševnej a duchovnej dimenzii života. D3 je prostredie, ktoré pomáha študentom, rodinám a profesionálom objavovať osobnú identitu a napĺňať ich poslanie v súlade s hodnotami D3. Zameriava sa pritom na nasledovné činnosti: vzdelávanie, organizovanie konferencií, seminárov a pobytov, poradenstvo a mentoring.

Združenie D3

Manažment

ISCM - Slovenská sekcia

- výkonný riaditeľ

Medzinárodná spoločnosť pre súčasnú hudbu – Slovenská sekcia je riadny a aktívny člen Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu (ISCM) so sídlom v Amsterdame. Je to organizácia, ktorá vyvíja úsilie o čo najvýraznejšiu prezentáciu súčasnej hudobnej tvorby, jej interpretáciu a reflexiu vo svetovej kultúre. Slovenská sekcia ISCM v súlade so štatútom ISCM podporuje hudobnú tvorbu, jej šírenie a prezentáciu prostredníctvom organizovania hudobných podujatí – festivalov, koncertných cyklov, seminárov, workshopov. Jednou z foriem účasti národných sekcií na medzinárodných aktivitách ISCM je nominácia skladieb skladateľov danej krajiny do dramaturgie celosvetového festivalu ISCM World New Music Days, čo každoročnej realizuje aj slovenská sekcia.

ISCM – Slovenská sekcia

InMusic

- výkonný a umelecký riaditeľ

Občianske združenie InMusic vzniklo v roku 2009 s víziou robiť umelecké a edukačné projekty aj mimo veľkých miest na Slovensku. Projekty sú zamerané na hudbu rôznych historických období od Bacha až po súčasných slovenských skladateľov. Primárnym cieľom združenia je živý a intenzívny zážitok hudby.

In Music

Galéria plná hudby

- iniciátor, dramaturg a odborný garant, od roku 2006

Cyklus komorných koncertov v Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Galéria plná hudby

Hudba u Fullu

odborný garant, od roku 2009

Cyklus komorných koncertov v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku.

Hudba u Fullu

Archív

ISCM WORLD NEW MUSIC DAYS 2013, Košice – Bratislava – Viedeň

- umelecký a organizačný riaditeľ

Celosvetový festival súčasnej hudby, ktorý sa po prvýkrát v 90-ročnej histórii uskutočnil v roku 2013 aj na Slovensku. Slovenská sekcia ISCM spolupracovala s rakúskou sekciou ISCM a spoločne zorganizovali festival, ktorý sa konal v Košiciach, Bratislave a vo Viedni.

ISCM – Slovenská sekcia

Stretnutia s hudbou – Pentapolitana

iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, od roku 2000

Zámerom projektu Stretnutia s hudbou (cyklus tvorivých dielní a koncertov) je prispieť k zlepšeniu vzdelávania na základných umeleckých školách, základných a stredných školách v rôznych regiónoch Slovenska. Projekt interaktívnym spôsobom formou tvorivej dielne predstavuje študentom a ich pedagógom hudbu rôznych historických období, ktorá je u nás menej známa. Koncerty nadväzujú na dielne a progresívnou dramaturgiou prezentujú významné diela zo sólovej i komornej hudby ,ktoré na koncertných pódiách stále absentujú.

Stretnutia s hudbou

Festival SPACE

- iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, 2001 – 2010

Festival hudby 20. a 21. storočia, spojený s prednáškami, diskusiami a tvorivými dielňami, určený predovšetkým pre študentov vysokých škôl a konzervatórií.

Hammerklavier festival

- iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, 2008 – 2011

Zámerom projektu bolo vytvoriť príležitosť k intenzívnejšiemu zoznámeniu sa s autentickým nástrojom – hammerklavierom a interpretáciou a zvukovosťou hudby na prelome 18. a 19. storočia. Projekt sa uskutočnil formou koncertov a seminárov.

ArtTokaj

- iniciátor a umelecký riaditeľ spoločne s Enikő Ginzery, hlavný organizátor, 2008 a 2011

Projekt mal dva hlavné zámery: vytvoriť tradíciu medzinárodných umeleckých kurzov na Slovensku, a vybudovať nové kultúrne centrum v malej dedinke Veľký Kamenec v juhovýchodnej časti Slovenska. Otvorením seminárov pre širšiu verejnosť sme chceli vytvoriť most medzi vysokým umením a laickou verejnosťou. Významným prínosom projektu boli koncerty a happeningy špeciálne vytvorené pre lokálnych obyvateľov.

Schubertiády

- iniciátor, umelecký riaditeľ a hlavný organizátor, 2008 – 2010

Cyklus komorných koncertov zameraných na tvorbu F. Schuberta a jeho súčasníkov.

Koncerty sa konali v Bratislave, Želiezovciach a Dolnej Krupej.

Ostravská banda

- člen v rokoch 2008 – 2011

Ostravská banda vznikla v roku 2005 ako rezidenčný komorný orchester Ostravských dnů.  Orchester tvoria mladí inštrumentalisti z Európy a USA, ktorí sa zameriavajú na interpretáciu súčasnej hudby. (zdroj: Ostravské dny)

New Music Ostrava

Eben Ezer

- dirigent 2004 – 2006

Celoslovenský mládežnicky zbor pri Cirkvi bratskej na Slovensku.

Eben Ezer

Kvapôčky

- člen tímu 1999 – 2000, dirigent 2005 – 2008

Detský spevácky zbor pri Cirkvi bratskej v Bratislave.

Kvapôčky